Đang tải dữ liệu...
 
 

Phiếu điều tra Doanh nghiệp năm 2014

 

Phiếu điều tra Doanh nghiệp năm 2014

Phiếu điều tra: Có 15 loại phiếu điều tra, cụ thể gồm:
(1) Phiếu số 1A-ĐTDN: Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp năm 2013(Áp dụng cho toàn bộ DN nhà nước, DN ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã được chọn vào mẫu điều tra – gọi tắt là DN).
(2) Phiếu số 1A.1/ĐTDN-HTX: Phiếu thu thập thông tin các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2013(Áp dụng cho toàn bộ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, qũy tín dụng nhân dân).
(3) Phiếu số 1A.2-CN: Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp năm 2013 (Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động công nghiệp).
(4) Phiếu số 1A.3/ĐTDN-XD: Kết quả hoạt động xây dựng năm 2013 (Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng).
(5) Phiếu số 1A.4/ĐTDN-TN: Kết quả hoạt động thương nghiệp năm 2013(Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động thương nghiệp).
(6) Phiếu số 1A.5/ĐTDN-VT: Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi năm 2013(Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động vận tải, kho bãi).
(7) Phiếu số 1A.6/ĐTDN-LT: Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch năm 2013 (Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch).
(8) Phiếu số 1A.7/ĐTDN-TC: Kết quả hoạt động trung gian tài chính và hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tài chính tiền tệ năm 2013 (Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động tín dụng: Ngân hàng, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân,...).
(9) Phiếu số 1A.8/ĐTDN-BH: Kết quả hoạt động bảo hiểm và môi giới bảo hiểm năm 2013 (Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động bảo hiểm và môi giới bảo hiểm).
(10) Phiếu số 1A.9/ĐTDN-DVK: Kết quả hoạt động dịch vụ khác năm 2013 (Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ khác).
(11) Phiếu số 1A.10/ĐTDN-RT: Kết quả hoạt động thu gom rác thải năm 2013.(Áp dụng cho doanh nghiệp chuyên thu gom rác thải)
(12) Phiếu số 1A.11/ĐTDN-XHKD: Phiếu thu thập thông tin xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp năm 2014 (Áp dụng cho các doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra xu hướng kinh doanh).
(13) Phiếu số 1Am/ĐTDN-KH: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất năm 2013 (Áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được chọn mẫu điều tra).
(14) Phiếu số 1B/ĐTDN-DS: Phiếu thu thập thông tin các doanh nghiệp lập danh sách năm 2013 (Áp dụng cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước không thuộc mẫu điều tra phiếu 1A-ĐTDN).
(15) Phiếu số 1C/ĐTDN-ĐT: Phiếu thu thập thông tin áp dụng cho các doanh nghiệp đang đầu tư, chưa hoạt động sản xuất kinh doanh

Tệp tin đính kèm

Phiếu thu thập thông tin về xu hướng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2014 (Phiếu số 1A.11/ĐTDN-XHKD)

Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất (Phiếu số 1Am/ĐTDN-KH)

 
 
Đang truy cập: Guest (3)